Nå oss på tlf 72 90 90 50post@dreamworld.no

Reisevilkår for pakkereiser

Reisevilkår for pakkereiser

Alminnelige vilkår for pakkereiser er utarbeidet av

hovedorganisasjonen Virke, tidligere «Den norske reisebransjeforening» (DNR) og

Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2 – 1, med senere endringer.

En pakkereise må inneholde minst to av følgende elementer; transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som anses som en vesentlig del av pakken. Kombinasjonen skal være tilrettelagt for å selges samlet, eller solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere en overnatting.

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om pakkereiser(«pakkereiseloven»)og Barne – og familiedepartementets forskrifter til loven,(«Forskriftene»)og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EUs forordning om flypassasjerers rettigheter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

Dreamworld, videre omtalt i avtalevilkår som DW er heleid av DW Travel AS. De reisevilkår som angis i kursiv er individuelle vilkår for DW og kompletterer alminnelige vilkår for pakkereiser. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger i reiseinformasjonen i våre kataloger og på våre nettsider også er en del av avtalen mellom DW og den reisende. Informasjon som er relevant for kun fly og kun hotell i reisevilkårene og reiseinformasjonen inngår i avtalen.

DW tar forbehold om endringer.

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Dersom kunden skal ha opplysninger om pass/visumforhold iht art. 4.2., er avtalen ikke bindende for ham før disse opplysningene er gitt.

DW kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfallsdato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt. Er det avtalefestede beløpet ikke kommet inn på DWs konto 2 dager etter forfall, kan DW heve avtalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall. Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 35 dager før avreise. Dersom DW har betalingsforpliktelser overfor underleverandører som forfaller tidligere enn 35 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. DW skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelige opplysninger før bestilling om tidspunktet restbeløpet forfaller på.

Hovedreisende er ansvarlig for bestilling, betaling og eventuelle endringer i bestillingen. Hovedreisende er den som reserverer reisen og som inngår avtalen med DW. Hovedreisende har selv ansvaret for å være tilgjengelig for viktige beskjeder (for eksempel endringer av tid for avgang) på den adressen og det mobil nummeret som er oppgitt til DW . Alle endringer og avbestillinger må gjøres av hovedreisende. Medreisende som ønsker å gjøre endringer må gjøre dette via hovedreisende. Hovedreisende har ansvaret for at han er tilgjengelig for viktige beskjeder (ved for eksempel endringer på fly – tidene) på adressen, e-post og telefonnummer som er oppgitt til DW.

2. Hva som omfattes av avtalen

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale mellom partene.

Videre er opplysninger DW har gitt i brosjyrer, på internett og annet informasjonsmateriell e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for den reisendes kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er en dret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen.

Tilslutningsreise eller spesielle landarrangementer (utflukter, kurs etc.) inngår kun i pakkereisen dersom disse er solgt eller markedsført til en samlet pris, eller tilrettelagt på en måte som oppfordrer til å selges sammen med pakkereisen. Tilbud den reisende måtte gjøre seg nytte av under oppholdet, og som ikke er beskrevet som en del av pakkereisen og inkludert i reisens pris, anses ikke som en del av pakkereisen.

3. Reisens pris

3.1. Prisen

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Vi gjør oppmerksom på at enkelte land opererer med flyplass – skatter som må betales lokal t ved avreise. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt/prisspesifikasjon.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

DW tar forbehold om å endre priser og ytelser etc. som er beskrevet i program, brosjyre, på internett, i prisliste eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Beregningsmåten for slike endringer må fremgå av betingelsene. Den r eisende har tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jfr.

Pakkereiselovens § 4 – 5.

Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir den reisende rett til å gå fra avtalen uten kostnader. Den reisende må i så fall gi DW beskjed om at han vil benytte seg av hevingsretten innen 3 dager etter at varsel om prisforhøyelse er mottatt på hans adresse.

DW tar forbehold om å endre priser og ytelser m.v. som er beskrevet i dette program, eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i skatter, avgifter, transportpriser, aktuelle valutaer eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller andre tilsvarende omstendigheter.

3. 2. Depositumets størrelse

Depositumet skal ikke overstige kr. 2.000 pr. person. Alternativt kan arrangøren beregne depositum som en prosent av reisens totale pris. I tilfelle skal depositumet ikke overstige 10% av denne. Unntatt fra disse grensene er reiser der arrangøren kan dokumentere at bestillingen medfører spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren, hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet. I slike tilfeller kan depositumet økes med dette dokumenterte beløpet.

Reiser med rutefly: For reiser med rutefly eller kun hotell gjør vi spesielt oppmerksom på at depositumet kan være høyere enn kr 2.000 per person, dersom hotellet eller flyselskapet krever forhåndsbetaling. En rekke flyselskaper og hoteller tilbyr billetter i priskategori er hvor betaling må skje ganske umiddelbart etter man har gjort bestillingen. Dette er uavhengig av hvor lang tid det er til avreisedato. Forfallsdato kan også i enkelte tilfeller endres av flyselskapet. Skulle dette bli aktuelt, vil vi kontakte deg med ny betalingsinformasjon.

Etter mottatt bekreftelse av reisen skal det innbetales et depositum på kr. 1500, – pr. person. Depositumet skal være innbetalt av den reisende innen 2 uker etter at reisen er bekreftet. Ev. avbestillingsforsikring og reiseforsikring faktureres sammen med d epositumet. Merk at depositum kan overstige kr. 1500, – for enkelte arrangementer. Dette gjelder hvor DW står overfor spesielle økonomiske forpliktelser overfor sine leverandører før reisen starter, f.eks. pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende beta lingsforpliktelser for arrangøren eller spesielle landarrangement (hotell, utflukter etc.) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet.

Innbetaling av depositumet bekrefter at du har lest og godkjent reisebetingelsene, og er kjent med de øvrige reisevilkårene.

4. Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Ved kjøp av reise hos oss kan vi tilby avbestillingsforsikring gjennom Europeiske. Forsikringen er ikke obligatorisk, men tegnes frivillig og samtidig med bestilling av reise. Forsikringen dekker det innbetalte beløp som ikke refunderes når en reise må avlyses av følgende grunner: akutt sykdom, ulykkesskader eller dødsfall som rammer deg selv, din reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie, eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i din bolig, forretning eller kontor. Se nærmere bestemmelser om dette i pkt. 5.3.

Om du ikke har reiseforsikring, så anbefaler vi sterkt at du tegner dette. De fleste transportører vil være underlagt en lovgivning som klart begrenser deres ansvar – hvilket også begrenser vårt ansvar. Du kan få kjøpt Europeiske Reiseforsikring gjennom oss som dekker tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom.

Dersom slik reiseforsikring ikke tegnes, er det nødvendig å medbringe Europeisk Helsetrygdkort (Tidl. Trygdekontorets skjema E 111) for reiser innen Europa.

Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

4. 2. Innreisebestemmelser

DW skal senest ved bestilling av reisen underrette den reisende om hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS – landene, og at den reisende må gi DW de nødvendige opplysninger om sine egne og/eller med reisendes passforhold så snart som mulig, slik at opplysningene kan gis før avtalen er bindende, jfr. Pkt. 1. Den som foretar en bestilling for andre plikter således å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine med reisende. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser skaper problemer for hans reise.

Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS – området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike.

Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht de krav de enkelte lands myndig heter måtte sette som betingelse for innreise.

Den reisen plikter å oppdatere seg på den informasjonen DW gir for pass og gyldighet. På DW sin nettside eller andre fora. Mange land har spesielle krav for pass og det er den reisende sitt ansvar at passet er gyldig for innreise. Spørsmål kan rettes til DW ved usikkerhet eller sjekk UD for informasjon.

Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal DW gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

4.3. Helseopplysninger

Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.

4.4. Lovpålagt informasjon vedrørende transport

Reisearrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk mulig og senest ved innsjekking/

ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig.

Dersom hele eller deler av reisen utføres med et flyselskap som er svartelistet av EU, skal kunden gjøres spesielt oppmerksom på dette, og gis adgang til å heve kjøpet av pakkereisen dersom han velger dette.

4.5. Andre forhold

DW Travel AS har stilt lovpliktig garanti til

Reisegarantifondet.

Adresse: Postboks 227, Sentrum, 4001 Stavanger Hjemmeside:

reisegarantifondet.no

E – post:

firmapost@rgf.no

Telefon: 51 85 99 40 Telefax: 51 85 99 31

Billetter

Bestillinger og billetter vil blir sendt over elektronisk. Ved avtale kan bestillingsbekreftelsen og reisedokument sendes med post. Ved postsendelse tar DW et billettgebyr pr. bestilling på kr. 55,-

Angrerett

Angrerettloven gjelder ikke ved kjøp av flybilletter, hotellpakker eller pakkereiser.

Kontrakts vilkår for flyreiser

Våre flyreiser er underlagt gjeldende lovgivning for internasjonal luftfarts-transport, hvor Luftfartsloven, Montreal-konvensjonene og Warszawa-konvensjonene nevnes spesielt. Arrangørens ansvar under transporten er i.h.t. Pakkereiseloven begrenset til hva gjeldende luftfarts-lovgivning måtte pålegge flyselskapet av ansvar.

Personopplysninger (POL)

DW fører register over de personopplysningene du har gitt i henhold til

personopplysningsloven (POL).

Nødvendige opp lysninger blir behandlet av DW og våre samarbeidspartnere, som flyselskap og hotell, for å kunne fullføre våre forpliktelser overfor deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med reisen via e-post, telefon, sms og postutsendelser.

5. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen

5.1 Avbestilling ved force majeure

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14. dagene før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakkereisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra DW til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente til, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2. Av bestilling mot vederlag.

Den reisende kan selv avbestille reisen etter følgende regler:

Ved avbestilling av pakkereise inntil 45 dager før avreise, og reisen ikke er innbetalt i sin helhet, refunderes reisen bortsett fra depositumet. Ved avbestilling av pakkereise 44 til 30 dager før avreise, eller fra det tidspunkt man betaler inn reisen, taper man 50 % av reisens pris. Ved avbestilling av pakkereise 29 til 15 dager før avreise taper man 75 % av reisens pris. Ved avbestilling 14 dager eller mindre før avreise, eller du ikke møter til avgang, tapes 100 % av reisens pris, ekskl. refunderbare flyskatter (merk at enkelte flyskatter ikke er refunderbare). Utstedte visum og reiseforsikringer refunderes ikke, uavhengig av avbestillingstidspunkt.

Vær oppmerksom på at det ofte gjelder strengere avbestillingsregler. En del billetter krever rask utstedelse og har dermed strengere refusjonsregler. Det kan også forekomme spesielle avbestillingsregler i forhold til hotell, annet landarrangement og cruise . I forbindelse med høysesong, som for eksempel jul, påske og sommer, kan det også forekomme særskilte avbestillingsregler. Dersom avbestillingsreglene for den aktuelle reisen avviker fra våre generelle regler vil dette bli opplyst om på hovedfakturaen.

Ved avbestilling må enkelte reisedokumenter returneres før eventuell refusjon utbetales. Behandlingstiden for refusjoner er på inntil 6 uker. Dersom bestillingen omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, vil DW refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merkostnad som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra gjenværende deltagere.

Spesielle avbestillings regler for hotell og cruise:

Enkelte hotell og cruise har spesielle avbestillings- og endringsregler knyttet til bestemte rom-priser eller i forbindelse med spesielle perioder av året. Dersom den reisende avbestiller hotellet og/eller cruiset og DW ved det tidspunktet har en økonomisk forpliktelse overfor hotellet og/eller rederiet, må DW belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på hotellet eller cruiset. Gebyrets størrelse opplyses på forespørsel.

Billettservice:

Ved formidling av billetter til teater, musikaler, fotball, utflukter og transport som ikke arrangeres av DW , og disse ikke blir benyttet for eksempel pga. endring eller avbestilling av reisen, refunderes ikke billettkostnade .

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsforsikring

Dersom den reisende har skaffet/tegnet avbestillingsforsikring, har den reisende rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Den reisende plikter å underrette DW om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt. Avtalen om avbestillingsforsikring er bindende fra inngåelse til reisens begynnelse.

Avbestillingsforsikringen gir rett til avbestilling dersom den reisende selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at den reisende da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestillet med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer den reisende eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at den reisende gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann – eller vannskade på faste eiendom, e.l.

Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende ved bestillingstidspunktet, selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

Den reisende plikter å gi DW beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap. Dokumentasjon vedrørende avbestillingsårsaken må fremlegges senest en måned etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har den reisende krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av eventuell avbestillingsforsikring og et administrasjonsgebyr på kr. 300, – pr. person.

Dersom bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede.

Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsforsikringen.

DW har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenvære nde gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen

ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

5.4. Overdragelse av pakkereisen

DW formidler flybilletter med ordinære rutefly. Ruteflyselskapene tillater som hovedregel ikke at reisen overdras til andre.

5.5. Endring av bestillingen

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot å betale et endringsgebyr på kr. 490, – pr. person pr. endring, forbeholdt at DW har mulighet til å etterkomme ønsket endring. Overstiger DWs kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling og reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde. Etter at reisen er innbetalt og reisedokumenter er utstedt vil det som hovedregel kunne forekomme høyere gebyrer for endring.

6. DWs rett til å kansellere eller endre reisen uten ersta tningsplikt.

6.1. For få tilmeldte

DW kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel DW i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. DW plikter å gi den reisende skriftlig beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig og ikke senere enn 30 dager før avreise.

6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll

DW kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom DW kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor DW kontroll og som DW med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken DW selv eller noen DW er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres en reise før den starter pga. hindringer utenfor DW kontroll, plikter DW å refundere den reisende alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har den reisende rett til å delta i en annen pakkereise dersom

DW kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal den reisende betale differansen. Er den billigere, kan den reisende kreve differansen tilbakebetalt.

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke DW ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at DW eller den reisende avbryter den pga. slike forhold, vil den reisende likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. DW plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiko eller ulemper for den reisende. Må reisen avbrytes, plikter DW å frakte den reisende tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for den reisende. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

Dersom DW unnlater hjemse ndelse eller utsetter denne unødvendig og den reisende må besørge hjemreisen selv, er DW ansvarlig for eventuelle merutgifter den reisende pådrar seg som en følge av dette.

6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

DW kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for den reisende etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument.

DW plikter å underrette den reisende skriftlig så snart som mulig dersom DW ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. DW skal samtidig opplyse den reisende om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for den reisende etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har den reisende ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter den reisende å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

Informasjonen om flytider, flyselskap og flytype i programmet er foreløpig. Endelig informasjon fremgår av billetten. Vi forbeholder oss rett til å korrigere flytiden, dersom endringer inntreffer på et senere tidspunkt. Eventuelle endringer vil bli meddelt den reisende skriftlig eller muntlig. Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer som måtte oppstå etter at programmet er trykket.

7. Partenes plikter

7.1. Arrangørens/formidlerens plikter

DW skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. Pkt. 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal DW i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. DW skal snarest mulig opplyse om forhold som forstås, eller bør forstås, som kan ha betydning for den reisende. DW må i denne sammenheng stille den reisende de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter DW å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangel en så snart som mulig.

7.2. Kundens plikter

Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har publisert på sine nettsider, i sin katalog eller på annen måte.

1. Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir DW rett til å annullere bestillingen.

2. Informasjoner: Kunden plikter å gi DW de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for med-reisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. DW er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for med-reisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement DW har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

3. Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi DW beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8 a) – d). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til DW hvor reisen er kjøpt, senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

4. Dokumenter etc.: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa, helseattester, billetter, referansenummer og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. DW har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

5. Hensyn til med-reisende etc.: Kunden plikter videre å rette seg etter DW egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre del-leverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de med-reisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problem er for DW . DW har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

6. Hjemreise etc.: Den reisende plikter å overholde DW eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden.

7. Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir DW rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. DW har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet. Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc etter vanlige erstatningsrettslige regler.

No show Kunden er pliktig til å møte til innsjekking slik det er angitt i reisedokumentene. Forsinkelser eller andre omstendigheter som hindrer dette, er kundens risiko. No show er å oppfatte som avbestilling av reisen, og DW vil kansellere både opphold og retur dersom kunden ikke har tatt kontakt innen 12 timer etter programfestet eller oppgitt avgangstid. Dersom du ikke kan møte til utreise på grunn av sykdom, transportproblemer, e.l. er det derfor viktig at du informerer oss så fort som mulig og senest innen 12 timer etter programfestet eller oppgitt avgangstid.

8. Mangler

8.1. Mangler før avreise

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder derso m avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10 % skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi DW beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise. Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5 – 3.

Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise dersom DW kan tilby dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale denne pris differansen etter fradrag av eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter Pakkereiselovens § 5 – 3. Er reisen billigere, skal DW tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt sli k erstatning som nevnt i foregående setning. Kan DW ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde DW ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.

Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10 %, er dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

8.2. Mangler etter avreise

Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre bety dning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som DW verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.

Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snar t som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt 7.2. c) vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller.

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

1. Avhjelp: Kunden kan kreve at DW avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til DW eller DWs representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

2. Prisavslag: Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når DW ikke har vært i stand til dette.

3. Heving: Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. avtalen. Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i art 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

4. Erstatning: Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av DW . Kunden kan, der han ikke har lidd noe tap, kreve en godtgjørelse dersom mangelen har påført kunden vesentlig ulempe. DWs erstatningsplikt etter det foran stående faller bort dersom DW kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor DWs kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, og som verken han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. DW plikter uansett å gi kunden nødvendig bistand så hurtig som mulig. Der mangler oppstår i forbindelse med transport, går erstatningsreglene i transportrettslig særlovgivning foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Kunden kan velge om han vil kreve sitt tap erstattet hos DW eller direkte fra transportøren. Uansett om DW er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

5. Forholdet til EU – forordning 2004 – 261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger) Bestemmelsene finnes på denne adressen: Trykk her

Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EU’s nevnte forordning, slik at arrangøren likestilles med flyselskapet der arrangøren bruker egne eller innleide fly til transporten. Arrangøren er ansvarlig for at kunden får skriftlig informasjon om sine passasjerrettigheter der det oppstår situasjoner som utløser slike rettigheter. Der arrangøren benytter rutefly, påhviler informasjonsplikten rutefly selskapet. De rettigheter EU – reglene gir passasjeren, gjelder da også primært i forhold til ruteflyselskapet. Der passasjeren får utbetalt kompensasjonsbeløp iht EU – reglene enten fra arrangøren eller utførende flyselskap, skal dette beløpet gå til fradrag i beregning av eventuell prisavslag/erstatning etter pakkereiseloven. Der EU – forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jfr art 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU – forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje .

6. Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt 8:

1. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise.

2. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må ansees å være “vanlige” på destinasjonen.

3. Unormale vær – og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til.

4. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga overbooking, skal ikke betraktes som “påregnelige avvik”.

5. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 dø gn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luft rommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuell e kompensasjon kunden er berettiget til etter nevnte EU – forordninger.

6. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9. Tvistebehandling

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for

Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser

eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

10. Ikraft tredelse

Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 1.1.2015 og avløser fra samme dato tilsvarende vilkår fra 1.4.2007